Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
190560

Bài tuyên truyền bầu cử chức danh Trưởng thôn, trên địa bàn Xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

Ngày 19/08/2021 10:15:34

Bài tuyên truyền bầu cử chức danh Trưởng thôn, trên địa bàn Xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

 

Bài tuyên truyền bầu cử chức danh Trưởng thôn, trên địa bàn Xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2007 thực hiện Dân chủ ở xã, phường, xã;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện Dân chủ ở xã, phường, xã;

Căn cứ thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/04/2019 của Bộ Nôi vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

UBND phối hợp UBMTTQ xã xây dựng Kế hoạch bầu cử chức danh Trưởng thôn trên địa bàn xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

Cuộc bầu cử Trưởng thôn,  nhằm tăng cường, củng cố chất lượng hoạt động của thôn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.

Cuộc bầu cử còn nhằm đảm bảo và phát huy dân chủ của nhân dân tham gia ý kiến, quyết định thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục phát huy chức năng giám sát của MTTQ và các đoàn thể, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện dân chủ cơ sở. Tạo không khí thực sự dân chủ trong cộng đồng, sự đồng thuận tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, nhằm xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tiêu chuẩn của Trưởng thôn

Trưởng thôn, phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn,  đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Thời gian tổ chức bầu cử:

- Ngày 21,22/8/2021 sẽ tiến hành bầu cử trưởng thôn tại 8 thôn trên địa bàn xã.

Tổ chức Hội nghị cử tri bầu cử chức danh trưởng thôn:

- Tổ trưởng Tổ bầu cử triệu tập hội nghị cử tri, thành phần cử tri theo quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử của UBND xã.

- Hội nghị bầu Trưởng thôn, được tiến hành khi có trên 50% cử tri đại diện hộ trong thôn tham dự.

Người trúng cử Trưởng thôn, phải là người có số phiếu cao nhất và đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

          - Sau Hội nghị Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi về UBND, UBMTTQ xã.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ trưởng tổ bầu cử, UBND xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử chức danh Trưởng thôn.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã.

Cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng thôn.

Người viết bài:  Lê Tình - CC VH  xã Thọ Sơn

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bài tuyên truyền bầu cử chức danh Trưởng thôn, trên địa bàn Xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

Đăng lúc: 19/08/2021 10:15:34 (GMT+7)

Bài tuyên truyền bầu cử chức danh Trưởng thôn, trên địa bàn Xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

 

Bài tuyên truyền bầu cử chức danh Trưởng thôn, trên địa bàn Xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2007 thực hiện Dân chủ ở xã, phường, xã;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện Dân chủ ở xã, phường, xã;

Căn cứ thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/04/2019 của Bộ Nôi vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

UBND phối hợp UBMTTQ xã xây dựng Kế hoạch bầu cử chức danh Trưởng thôn trên địa bàn xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023

Cuộc bầu cử Trưởng thôn,  nhằm tăng cường, củng cố chất lượng hoạt động của thôn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.

Cuộc bầu cử còn nhằm đảm bảo và phát huy dân chủ của nhân dân tham gia ý kiến, quyết định thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục phát huy chức năng giám sát của MTTQ và các đoàn thể, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện dân chủ cơ sở. Tạo không khí thực sự dân chủ trong cộng đồng, sự đồng thuận tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, nhằm xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tiêu chuẩn của Trưởng thôn

Trưởng thôn, phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn,  đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Thời gian tổ chức bầu cử:

- Ngày 21,22/8/2021 sẽ tiến hành bầu cử trưởng thôn tại 8 thôn trên địa bàn xã.

Tổ chức Hội nghị cử tri bầu cử chức danh trưởng thôn:

- Tổ trưởng Tổ bầu cử triệu tập hội nghị cử tri, thành phần cử tri theo quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử của UBND xã.

- Hội nghị bầu Trưởng thôn, được tiến hành khi có trên 50% cử tri đại diện hộ trong thôn tham dự.

Người trúng cử Trưởng thôn, phải là người có số phiếu cao nhất và đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

          - Sau Hội nghị Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi về UBND, UBMTTQ xã.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ trưởng tổ bầu cử, UBND xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử chức danh Trưởng thôn.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã.

Cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Thọ Sơn, nhiệm kỳ 2021 -2023 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng thôn.

Người viết bài:  Lê Tình - CC VH  xã Thọ Sơn